Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Kinh Pháp Cú 3

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kinh Pháp Cú 03Description

LỜI DẪN.
Kinh Pháp Cú xuất hiện rất sớm, do Tôn giả Pháp Cứu (dhamatrata) người Ấn tuyển tập vào thế kỷ thứ nhất trước Công nguyên. Tôn giả đã thâu thái các bài kệ tụng ngắn gọn, súc tích của Đức Thế tôn dạy cho 4 chúng đệ tử, được kiết tập trong kinh tạng viết thành.
Kinh được các ngài Duy Kỳ Nan, Trúc Tương Diễm- người Ấn và cư sĩ Chi Khiêm- người Hoa, dịch ra tiếng Hán vào giữa thế kỷ thứ ba, với tên "Pháp Cú kinh"; gồm 39 phẩm, 752 bài kệ. So với truyền bản kinh Pháp cú Pali 26 phẩm, 423 bài kệ thi; văn bản Hán nhiều hơn đến 13 phẩm, 329 bài kệ.
Hiện tại trong thư tịch Phật học Việt nam có nhiều bản dịch kinh Pháp cú từ hai nguồn Pali và Hán tạng, đóng góp khá rộng cho công trình tu học của người con Phật.
Trên đất Mỹ, những ngày đầu hành Đạo, Thầy mang kinh Pháp Cú ra hướng dẫn cho các Đạo tràng Phật tử học Pháp. Cũng từ những bài kệ xúc tích của kinh, Thầy khai triển pháp hành cho thiền sinh Tây phương đi vào thiền tập chánh niệm. Gần đây, kinh Pháp cú bản dịch mới của Sư ông Làng Mai mang tên "Kết Một Tràng Hoa", được Thầy đem dạy cho học chúng và thiền sinh Tây phương tại Tu viện Lộc Uyển. Chúng tôi mong rằng với bản dịch mới của Sư Ông được Thầy khai thác, sẽ là một nguồn Pháp quí báu cho người tu Phật trong một xã hội nhiều bạo động và đầy dẫy những bất an như hiện tại.

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box