Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Khóa Tu Mây Từ 2014

email add Xin email tới: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Khóa Tu Mây Từ 2014Description

Bát Chánh Đạo

Chúng ta đang thực hành Bát Chánh Đạo. Trong khoảnh khắc này chúng ta có thể nghe. Việc chúng ta hay biết rằng mình đang nghe là chánh kiến. Chúng ta biết cái gì đang diễn ra trong hiện tại. Đó là chánh kiến. Đó là tự nhiên. Đó là kinh nghiệm. Đề mục chỉ là đề mục. Kinh nghiệm chỉ là kinh nghiệm. Không có ai cả, không có người nào ở đó cả. Nếu có thái độ này và nếu chúng ta chánh niệm về những gì đang diễn ra, đó là chánh kiến và chánh tư duy.

________________________
Khi có chánh kiến và chánh tư duy, chúng ta không thể nói năng sai lầm, không thể hành động sai lầm và có cách sinh sống sai lầm. Đó chính là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng.
_______________________

Chánh niệm là việc làm chân chánh. Khi đó chúng ta có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó chính là Bát Chánh Đạo.

Trang Nhà

Audio & Video

Thông Tin

Sách

Bài Viết

Sống Khỏe

English

Liên Lạc

Những Bài Được Nghe Nhiều Nhất

S5 Box